Privacyverklaring

Con Passi is, gevestigd aan de Nistelrodeseweg 9a in Uden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90784766 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bezoekadres: Nistelrodeseweg 9a, 5406 PT Uden
Postadres: Pattagon 40, 5406 DB Uden

Lisette van Rijn en Cindy van Groesen van Con Passi zijn verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Con Passi en zijn te bereiken via sprankel@conpassi.nl.

Con Passi vindt jouw privacy erg belangrijk. Jouw gegevens worden daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld en waarom dit wordt gedaan. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer jouw gegevens worden verwerkt buiten Europa zullen wij er zorg voor dragen de privacy goed te waarborgen met jouw land van herkomst.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Con Passi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Con Passi verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is voor Con Passi echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden daarom aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien toch sprake blijkt te zijn van verwerking over ene minderjarige zonder toestemming kan contact worden opgenomen via sprankel@conpassi.nl zodat die gegevens dan alsnog direct worden verwijderd. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Con Passi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (Grondslag: Overeenkomst)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag: Overeenkomst)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Grondslag: Toestemming)
 • Om onze diensten te kunnen verlenen (Grondslag: Overeenkomst)
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief /reclame (Grondslag: Toestemming)
 • Con Passi analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (Grondslag: Commercieel Belang)
 • Con Passi gebruikt jouw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (Grondslag: Wettelijke verplichting)
 • De mogelijkheid om een account aan te maken (Grondslag: Overeenkomst)

Geautomatiseerde besluitvorming

Con Passi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Con Passi, tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Con Passi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browserinstellingen. Echter waar een klant een product of dienst heeft afgenomen dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. We zullen gegevens die we niet nodig hebben om onze diensten te kunnen uitvoeren verwijderen.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

Beheer bestellingen 1 jaar
Reacties van klanten op berichten 1 jaar
Klachtenbehandeling 1 jaar
Financiële administratie 7 jaar
Social Media Marketing Onbeperkt *
Direct Marketing Onbeperkt *
CRM Onbeperkt *
Marktonderzoek Onbeperkt *

 

*
- tenzij klant zich beroept op zijn/haar rechten in het kader van de Wet AVG
- of Con Passi zelf de gegevens verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden

Con Passi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Con Passi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Con Passi gebruikt alleen analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons laat verwerken.

 • Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Con Passi om jouw gegevens in te zien.
 • Wijziging - Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 • Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Con Passi kun je bezwaar maken.
 • Gegevensoverdracht - Mocht je jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Con Passi jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 • Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sprankel@conpassi.nl
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Con Passi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Con Passi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sprankel@conpassi.nl